"Doktryna Jakości" Andrzej Jacek Blikle PDF Drukuj Email

Rozwój polega na tym, że nieliczni przekonują wielu.
Nowe myśli muszą się gdzieś pojawić, zanim będą mogły stać się poglądami większości.

Frederic August von Hayek,
Konstytucja wolności

"Doktryna Jakości" Andrzej Jacek Blikle

Dla kogo jest ta książka

Wiedza o tym, jak wytwarzać konkurencyjne produkty wysokiej jakości oraz oferować takie usługi, dzieli się, z grubsza rzecz biorąc, na dwie części:

1) wiedzę branżową, obejmującą metody wytwarzania produktów (usług) danej branży, np. samochodów, wyrobów cukierniczych, usług bankowych;
2) wiedzę pozabranżową, oferującą ludziom posiadającym wiedzę branżową metody za-pewnienia stałej zgodności produktu ze standardem oraz stałego doskonalenia tego stan-dardu zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Jeżeli cukiernik nie potrafi wykonać wysokiej jakości tortu czekoladowego, należy go wysłać na szkolenie branżowe w zakresie cukiernictwa. Jeżeli kierownik pracowni cukierniczej, w której zatrudniono fachowych cukierników, nie potrafi doprowadzić do tego, aby dzień po dniu partie tortów były wykonywane na czas i zgodnie z przyjętym standardem, należy go wysłać na kurs zarządzania kompleksową jakością, czyli na kurs pozabranżowej wiedzy o jakości.

Niniejsza książka powstała z myślą o tych menedżerach, którzy dysponują wystarczającą wiedzą w zakresie jakości w swojej branży, chcą natomiast posiąść wiedzę pozabranżową, dają-cą im przewagę nad konkurentami, którzy tej wiedzy jeszcze nie mają, oraz wyrównującą ich szanse wobec tych konkurentów, którzy ową wiedzę już opanowali.

Staram się podawać jak najwięcej przykładów z życia wziętych. Tak się składa, że ich źró-dłem są tu najczęściej duże organizacje gospodarcze, ponieważ głównie takie przykłady można znaleźć w literaturze oraz w przekazach ustnych. Na tej podstawie nie należy jednak wniosko-wać, że stosowalność opisywanej metody ogranicza się do takich właśnie organizacji. Można ją zastosowania zarówno w firmie kilkuosobowej, jak i zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy pra-cowników2. Oczywiście w małych organizacjach wdrożenie jest prostsze i tańsze niż w dużych.

 
Pobierz: http://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJakosci.pdf


 
, 1) == 0)?